Social Icons

Pages

Featured Posts

Saturday, February 11, 2017

ලෝකයේ අන්ත දෙකකිලෝකයේ අන්ත දෙකකි

ලෝකයේ අන්ත දෙකකි. ශාස්වතය සහ උච්ඡේදය යනුවෙන් එය හැඳින්නේ. ලෝකයා මෙම අන්ත දෙකම ඇසුරු කරගෙන තන්හා දිට්ටි මානයෙන් යුක්තව අවිද්‍යාවෙන් කටයුතු කෙරෙති. 
“ද්වයං නිස්සිතො ඛො යං කච්චාන ලොකො යෙභුය්‍යෙන අත්ථිතඤෙච්ච නත්ථිඤ්ච. “
කච්චායනය..මේ ලෝකයා ශාස්වතයද, උච්ඡෙදයද බෙහෙවින් ඇසුරු කලේ වේ. 
“ ලෝක සමුදයං ච ඛො කච්චාන, යථාභූතං සම්පඤ්ඤාය පස්සතො යා ලොකෙ නත්තිතා ,සා න හොති“

Sunday, December 25, 2016

බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් ලෝකයට පහළවන්නේ ඇයි?මවිසින් පවත්වන්නට යෙදුනු ධර්ම දේශනයක්. බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් ලෝකයට පහළවන්නේ ඇයි? කුමක් සඳහාද? කිනම් දහමක් ලෝක සත්ත්වයාට දේශනා කරන්නද.


මෙතැනින් බාගත කරගන්න
http://www.mediafire.com/file/c688817n5zcz5p6/2016_wesak_desana.mp3

Tuesday, May 17, 2016

ධම්මො හවෙ රක්ඛති ධම්මචාරි


ධම්මො හවෙ රක්ඛති ධම්මචාරි
ධම්මො හවෙ රක්ඛති ධම්මචාරි
ඡත්තං මහන්තං යථවස්සකාලෙ
එසානිසංසො ධම්මෙ සුවිණ්ණො
න දුග්ගතිං ගච්චති ධම්මාචාරි ති...
ධර්මයෙහි හැසිරෙන පුද්ගලයා ඒකාන්තයෙන්ම දිට්ඨධම්ම වශයෙන්ද, සම්පරායික වශයෙන්ද ධර්මය විසින්ම ආරක්ෂා කරනවා.ඒක හරියට වර්ෂාවක් වහින විට විශාල ඡත්‍රයක් එහෙම නැත්නම් කුඩයක් ඉහළාගෙන යන කෙනාට එයින් පිහිටක් ආරක්ෂාවක් තියෙනවා වගේ.මේ ධර්මය මැනවින් භාවිතා වෙන විට එහි අනුසස් වැඩිවෙනවා. ධම්මචාරි කෙනා අපාය දුගතියට වැටෙන්නෙ නැහැ.

Wednesday, February 24, 2016

අනිච්ච සංඥා
අනිච්ච සංඥා
(ගිරිමානන්ද සූත්රෙය - 01)

කතමාචානන්ද අනිච්ච සඤ්ඤා..ඉධානන්ද භික්ඛු අරඤ්ඤගතොවා.රුක්ඛමූලගතොව.සුඤ්ඤාගාර ගතොවා. ඉතිපටිසංචික්ඛති. රූපං අනිච්චං වේදනා අනිච්චා,සඤ්ඤා අනිච්චං සංඛාර අනිච්චා විඤ්ඤාණං අනිච්චන්ති. ඉති ඉමෙසු පඤ්චුපානක්ඛන්ධෙසු අනිච්චානුපස්සි විහරති.

Tuesday, February 23, 2016

ගිරිමානන්ද සූත්‍රය
බුදුරජාණන් වහන්සේ සැවැත් නුවර අනාථපින්ඩික සිටුතුමා විසින් කරවන ලද ජේතවන විහාරයේ වැඩ වසන සමයේ ආයුෂ්මත් ගිරිමානන්ද ස්ථවීරයන් දැඩිසේ ගිලන්ව ආබාධ ඇතිව දුකට පත්ව දැඩි ගිලන් ස්වභාවයෙන් පසු උනා.
එවිට ආයුශ්මත් ආනන්ද ස්ථවීරයන් වහන්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ යම් තැනකද එතැනට පැමිණ භාග්යසවතුන් වහන්සේට මනාකොට වන්දනා කර එකත්පස්ව හිටියා.

Thursday, August 6, 2015

සක්මන් භාවනාවසක්මන් භාවනාවෙන් සිත එකඟ කරගනිමින් එම භාවනාව සමථ වශයෙන් වඩන ආකාරය පසුගිය කලාපයෙන් උගතිමු. එසේ එකඟ කරගත් සිහි ඇත්තන්ට ඉන් අනතුරු ව සක්මන විදර්ශනාවට නැංවීමට පිළිවන. මෙහිදී නාම-රූප වශයෙන් දකිමින් සක්මන වඩන ආකාරය පිළිබඳ ව අවධානය යොමු කරමු.

සක්මන් භාවනාවේ මූලික කරුණු


භාවනාව සම්බන්ධයෙන් බොහෝ දෙනකු සිතා සිටින්නේ එය හිඳගෙන ම කළ යුත්තක් වශයෙනි. එහෙත් සැබැවින් ම භාවනාව හිඳගැනීම, සිටගෙන සිටීම, ඇවිදීම, සයනය යන සිව් ඉරියවුවෙන් ම කළ හැක්කකි. මේ සිව් ඉරියවු අතරින් ඇවිදිමින් කරන භාවනාව හෙවත් සක්මන් භාවනාව සුවිශේෂ භාවනාවකි. මෙය අප විසින් පුරුදු පුහුණු කරගන්නට ම වටී.

Monday, July 20, 2015

අභූත චෝදනා සහ එහි විපාකඅද දවසට වඩාත් උචිතවූ ගැලපෙන්නාවූ ධර්මතා කිහිපයක් ධම්මපදය
නම්වූ අතිවිශිෂ්ඨ ග්‍රන්ථයෙන් හමු උනා. මිනිසුන් අපලකාල යනුවෙන්
සලකා නොයෙක් පුදපූජා කරන ජීවිතයේ මුහුණදෙන්නට සිදුවන මේ
ව්‍යවසන තත්වයන් පිළිබඳව නුවණින් සලකා බලන්නටත් ඒවා තමන්
විසින්ම සිදුකල අකුසල කර්ම වල දිට්ඨධම්ම වේදනීය විපාක බවත්
නොඑසේනම් මරණින් මතු සම්පරායික වශයෙන් ලැබෙන විපාක බවත්
අවබෝධ කරගන්නට ධම්මපදයේ දණ්ඩ වග්ගයේ එන මෙම විශිෂ්ඨ 
දේශනා උපකාරී වෙනවා.එපමණක් නොව හේතුඵල ධර්මය වටහා
ගන්නටත් චතුරාර්යය සත්‍යය අවබෝධ කරගන්නටත්, ආර්යය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය වඩන්නටත්, සසර භය ඇති කරගන්නටත් මෙම දහම් කරුණු එකසේ උපකාරී වෙනවා..
 
Blogger Templates